Aktualności

14-08-2022

 

 

 

 

 

REGULAMIN ZLOTU MOTOCYKLOWEGO

„XII ŚWIĘTO PATYKA”
W DNIACH 19-21. 08. 2022.
Za teren Zlotu Motocyklowego „XII Święto Patyka”, zwanego w dalszej części regulaminu „zlotem”, uznawane są tereny Bazy Harcerskiej „Garbaś” ZHP Suwałki.

 • Uczestnicy zlotu wjeżdżając na teren zlotu akceptują jego regulamin.
 • W zlocie może uczestniczyć każda osoba. Każdy uczestnik zlotu otrzymuje opaskę identyfikacyjną. Uczestnicy zlotu są zobowiązani do uiszczenia opłaty biletu na rzecz organizatora.
 • W cenie biletu wstępu na zlot zawiera się opłata za blachę zlotową, wino,  pole namiotowe ,parking na terenie zlotu, koncerty, koszty organizacyjne ( toalety, ochrona itp.)
 • Uczestnicy zlotu posiadający motocykl oprócz opaski identyfikacyjnej otrzymują bilet identyfikacyjny na motocykl, którego numer odpowiada numerowi opaski identyfikacyjnej.
 • Uczestnicy zlotu będący osobami nieletnimi mogą przebywać na terenie zlotu wyłącznie pod opieką rodziców lub ich prawnych opiekunów.
 • Dzieci do lat 10 nie obowiązuje zakup biletu.
 • Opaska identyfikacyjna upoważnia do przebywania na terenie zlotu, udział we wszystkich imprezach i konkursach organizowanych na zlocie, udziału w wycieczce motocyklowej. Opaskę należy nosić na ręce i okazywać ją na żądanie osób upoważnionych, tj. organizatorów, ochrony i służby porządkowej.
 • Opaska identyfikacyjna oraz bilet identyfikacyjny na motocykl są wydawane tylko jeden raz. W związku z tym w przypadku ich zagubienia, bądź zniszczenia nie będzie wydawany duplikat.
 • Każdy uczestnik zlotu posiadający motocykl w czasie pobytu na zlocie ma obowiązek umieszczenia motocykla w wyznaczonym przez organizatora miejscu.
 • Wyjazd motocyklem z parku maszyn może nastąpić za okazaniem opaski identyfikacyjnej i dowodu rejestracyjnego motocykla do godz. 22.00, wyłącznie osobom trzeźwym, co jest jednocześnie warunkiem poruszania się motocyklami.
 • Po godz. 22.00 obowiązuje całkowity zakaz jazdy motocyklami na terenie zlotu.
 • Uczestników zlotu obowiązuje rozmieszczanie namiotów wyłącznie w miejscach wyznaczonych przez organizatorów.
 • Każdy uczestnik zlotu, spełniający warunki uczestnictwa w wycieczce motocyklowej, ma prawo wziąć udział w wycieczce.
 • Wycieczka motocyklowa odbędzie się dnia 20.08.2022 r., o godz. 11.00, start z terenu Bazy Harcerskiej Garbaś. 
 • Warunki uczestnictwa w wycieczce:
 • Prawo uczestniczenia w wycieczce mają uczestnicy zlotu posiadający motocykl z ważnymi badaniami technicznymi i ważną polisą OC oraz prawo jazdy. Stan techniczny oraz uprawnienia mogą zostać zweryfikowane przez organizatorów zlotu lub odpowiednie organy.
 •  
  • Uczestników na czas wycieczki obowiązują kaski ochronne.
  • W wycieczce mogą uczestniczyć jedynie osoby nie będące pod wpływem alkoholu.
  • Uczestnicy wycieczki są zobowiązani do jazdy jednym pasem ruchu w uformowanej kolumnie. Podczas trwania wycieczki uczestników obowiązuje zakaz jej opuszczania, wyprzedzania, wjeżdżania na chodniki, itp.
  • Uczestnik wycieczki stosuje się do wszystkich poleceń wydawanych przez osoby odpowiedzialne za porządek z ramienia organizatora.
  • Uczestnik wycieczki ma obowiązek stosowania się do przepisów Ustawy prawo o ruchu drogowym.
  • Organizatorzy mają prawo zabronić uczestniczenia w wycieczce każdemu, kogo zachowanie mogłoby zagrozić bezpieczeństwu uczestników wycieczki i widzów.
 • Każdy z uczestników zapozna się z regulaminem zlotu i uczestnictwa w wycieczce.
 • Zabrania się wnoszenia na teren zlotu środków odurzających, materiałów i przedmiotów niebezpiecznych oraz broni palnej.
 • Zabrania się uczestnikom rozpalania ognisk w innych miejscach niż wyznaczone przez organizatora.
 • Za zachowanie uczestników na i poza terenem zlotu organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności. Oznacza to, że każdy uczestnik zlotu ponosi odpowiedzialność cywilną i karną za własne zachowanie.
 • W razie naruszenia zasad regulaminu, organizator ma prawo usunąć uczestnika z terenu zlotu.
 • Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za ewentualne straty i szkody w stosunku do uczestników imprezy oraz ich sprzętu, jak i za szkody i straty spowodowane pośrednio i bezpośrednio w stosunku do osób trzecich.
 • Wszyscy uczestnicy zlotu zobowiązani są do zachowania porządku i czystości na terenie zlotu.
 • Organizatorzy dołożą wszelkich starań, aby wszyscy uczestnicy zlotu byli zadowoleni, jednakże każdy uczestnik zlotu zobowiązany jest do przestrzegania regulaminu imprezy pod groźbą usunięcia z terenu zlotu.
 • Organizator zastrzega sobie prawo do wniesienia uzupełnień i zmian programu zlotu, a nawet odwołania Zlotu w przypadku zaistnienia przeszkód niezależnych od organizatora.
 • Uczestnicy zlotu wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez członków Klubu Motocyklowego Niedźwiedzie Północy.
 • Wszyscy uczestnicy akceptujący regulamin wyrażają zgodę na publikację ich wizerunku na zdjęciach oraz filmach.

Organizator – Klub Motocyklowy „Niedźwiedzie Północy”

 

 

Mapka dojazdu od strony Suwałk

 

 

Mapka dojazdu od strony Olecka

26-07-2016

Niedźwiedzie Północy © 2010

tworzenie stron www G-SOFT